केटा नपाएका केटीहरू

Ph]G; L of] b'lgofFdf o:tf] ufpF klg 5, hxfF s]6Lx?nfO{ s'g} s]6f kfpg d'l:sn 5 / lax] gu/Lsg} hf]jg lalt/x]sf] 5 . hLj...Ph]G;L
of] b'lgofFdf o:tf] ufpF klg 5, hxfF s]6Lx?nfO{ s'g} s]6f kfpg d'l:sn 5 / lax] gu/Lsg} hf]jg lalt/x]sf] 5 .
hLjg ;fyL kfpg] cfzdf o'jtLx?n] lbg u'hfg{ / kfsf] pd]/;Dd klg s'df/L g} a:g afWo 5g\ Tof] ufpFsf o'jtLx? .
a|flhnsf] Ps ufpFsf] cj:yf o:tf] 5 . em08} ^ ;o dlxnfsf] hg;+Vof /x]sf] of] ufpFdf # ;o eGbf w]/} o'jtLx?sf] lax] ug{ afFsL 5 / pgLx?nfO{ lax] ug{sf nflu s]6f km]nf k/]sf] 5}g . lax] gu/Lsg} a:g afWo tL o'jtLx?sf] pd]/ !* b]lv #) jif{;Ddsf] /x]sf] 5.
;dfrf/ cg';f/ of] ufpFdf cljjflxt k'?if e]6fpg' eg]sf] k/fndf l;of] vf]Hg' h:t] xf] . ;f]xL sf/0f s]xL o'jtLx? ljjflxt k'?if;Fu lax] ug{ / ;f}tf ag]/ lelqg afWo 5g\ .
of] ufpF ljut Ps ;o jif{b]lv aflx/L ;+;f/af6 cnUu} /x]sf] 5 . oxfFsf o'jtLx? lax] ug{ t rfxG5g\ t/ ufpFleq dfq} . lax] u/]/ ufpF aflx/ k7fpg] rng oxfF 5}g . ufpF eGbf aflx/sf] s'g} klg s]6f;Fu oxfFsf o'jtLn] lax] ug{ rfxFb}gg\ / lax] ul/xfn]df klg s]6fn] cfˆgf] ufpF 5f8]/ ;f]xL ufpFdf lelqg'kb{5 . of] dft[;QfTds ufpFsf] ?kdf /x]sf] 5 . ufpFdf ljjflxt dlxnfx?n] ;d]t cfˆgf nf]Ug]nfO{ ufpFdf a:g lbPsf 5}gg\ .
pgLx?nfO{ xKtfsf % lbg sfdsf nflu ufpF aflx/ k7fOG5 / ;KtfxGtdf dfq 3/ kmls{g kfpFb5g\ . !* jif{ s6]sf 5f]/fx? klg ufpFdf a:g kfpFb}gg\ . ;g\ !*%! df of] dft[;QfTds ufpFsf] :yfkgf ePsf] xf] .


COMMENTS

समाचारहरू प्राप्त गर्नुहोस ।

आफ्नै मोबाइलमा समचारहरू प्राप्त गर्न यहाँ किलिक गर्नुहोस ।
Name

Featured अटो अपराध अर्थ वाणिज्य कृषि खेलकुद दुर्घटना देश देश परिवेश परिवेश पूर्व बैङ्क भिडियाे मनोरञ्जन राजनीति राजनीति परिवेश विदेश समसामियक समाचार समाज समाज अपराध समाज परिवेश स्वास्थ्य
false
ltr
item
गुरासँ एफ्.एम्.: केटा नपाएका केटीहरू
केटा नपाएका केटीहरू
https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2018/02/village-brazil.png
गुरासँ एफ्.एम्.
https://gurasfm.com/2018/02/blog-post_13.html
https://gurasfm.com/
https://gurasfm.com/
https://gurasfm.com/2018/02/blog-post_13.html
true
7688986134927037870
UTF-8
समाचार भेटाउन सकिएन सबै हेर्नुहोस थप पढ्नुहोस जवाफ दिनुहोस जवाफ नदिनुहोस हटाउनुहोस सर्जक गृह पेजहरू समाचारहरू सबै हेर्नुहोस तपाइको लागी ट्याग विगत खोज्नुहोस सबै खबरहरू तपाइले खोजे अनुसारको खबर पाउन सकिएन गृहमा फर्कनुहोस आइतबार सोमबार मङ्गल बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार आइत सोम मङ्गल बुध बिही शु्क्र शनि जनावरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाइ अगस्ट सेप्टेम्वर अक्टुवर नोभेम्वर डिसेम्बर Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec भर्खरै १ मिनेट पहिले $$1$$ मिनेट पहिले 1 घण्टा पहिले $$1$$ घण्टा पहिले हिजो $$1$$ दिन पहिले $$1$$ हप्ता पहिले ५ हप्ता पहिले फलोबरहरू फलो गर्नुहोस । यो उत्कृष्ट सामग्री हो । ताला हटाउनका लागी बाढ्नुहोस् । सबै कोड कपि गर्नुहोस । सबै कोड Select गर्नुहोस् । All codes were copied to your clipboard कोडहरू कपि गर्न सकिएन, कृपया [CTRL]+[C] वा ( CMD+C सँग Mac) थिच्नुहोस ।